line

Sturen op energie

sturen op Energie / De APX regeling Terug naar overzicht

De ruimte in het peilbesluit van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt ingezet als electriciteisbuffer.

Gebruik van alternatieve energie, zoals windenergie en zonne-energie neemt steeds verder toe. Deze energiebronnen hebben echter één nadeel. Het aanbod van deze energie loopt niet parallel aan de vraag. Energiebedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar gebuikers of producenten die bereid zijn om hun productie of afname afhankelijk te maken van het aanbod. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol. De alternatieve energie is in de afgelopen 15 jaar verzevenvoudigd. Sturen op energie is de toekomst.

Elektrische energie kan niet worden opgeslagen en als het is opgewekt moet het meteen worden gebruikt. Door veranderingen in de vraag kunnen producenten besluiten extra of juist minder elektriciteit op te wekken. De overheid heeft geregeld dat alle import van elektriciteit naar Nederland via de APX gaat, er wordt gehandeld in uur-prijzen. Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs vastgesteld. Onbalans in elektriciteit wordt dan ook op deze beurs veel verhandeld. Energieleveranciers kopen en verkopen volume op de APX beurs om balans tussen vraag en aanbod te creëren. Bij een tekort aan energie moet extra energie geproduceerd worden met gevolg dat de energieprijs omhoog schiet. Bij een overschot aan energie worden groot afnemers gestimuleerd om energie af te nemen.

Er is genoeg waterbufferruimte in de polders aanwezig om het pompmoment uit te kunnen stellen tot de elektriciteitsprijs gunstiger is.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is derde energie gebruiker van Noord-Holland. De pompgemalen van de waterschappen zijn weliswaar grootverbruikers, maar kennen een beperkt aantal draaiuren per jaar, zegt projectleider Chris Smit van HHNK. Gemiddeld draaien de gemalen in ons land maar zo’n 800 uur per jaar. De dagen dat zij 24 uur per dag op 100% van hun capaciteit worden ingezet is gemiddeld maar twee dagen per jaar.  Er is dus ruimte om te schuiven met de bedrijfsuren van de gemalen. Bovendien hoeft er niet altijd direct na een regenbui gepompt te worden. Waterschappen en Rijkswaterstaat leggen de te hanteren waterpeilen vast in peilbesluiten. In deze peilbesluiten staat een streefpeil en een marge waarbinnen het water mag fluctueren. Door te spelen met de bedrijfstijden kan de ruimte in de peilbesluiten worden ingezet als electriciteisbuffer.

De meeste gemalen van HHNK communiceren real time met de TMX hoofdpost. De TMX hoofdpost is gekoppeld aan ControlNEXT. Dit systeem kijkt naar de actuele waterstanden, de  neerslagvoorspellingen en de actuele en de te verwachten energieprijzen. Indien de laatste kwartierprijs onder het nachttarief zit en een dalende trend zichtbaar is, geeft het systeem het advies om de gemalen op te starten. Elk kwartier wordt het advies opnieuw bepaald en verstuurd.

Door op deze manier optimaal gebruik te maken van de aangeboden energie, kan ook vandaag de dag als vanouds de windenergie bijdragen aan het duurzaam drooghouden van ons land.

Sturen op energie, de rol van Vlaar:

Vlaar is vanaf de pilot in 2014 betrokken bij de uitrol van de APX-regeling voor gemalen van HHNK. Wij hebben een adviserende en uitvoerende rol voor het schrijven van de software voor de gemalen. Daarnaast zijn er veel verouderde onderstations van gemalen vervangen voor real-time communicerende onderstations. Eind 2016 moeten 100 gemalen voorzien zijn van de APX regeling.

Vlaar investeert in het milieu: lees verder

 

Terug naar overzicht Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Bel: 0227-57 0260

© Copyright 2024 Vlaar Techniek - All Rights Reserved

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign